VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Vizyonumuz
Kur’ân ve sünnet minvalinde oluşan kolektif şuurla hareket ederek ırk, renk, cins, coğrafya, zaman, mekân vs. farklar gözetilmeksizin, İslâm ümmetinin en büyük sorunu cehaletin ve inkârın izalesi yegâne vazifemizdir. Küfre inhiraf eden, zihinleri tefessüh eden ve bölük bölük ayrılan fertleri, ilmî araç gereçlerle tedavi ederek sırât-ı müstakime istikamet vermektir. Bu zaviyede muayyen bir çizgide tespit edilmiş projeleri zamanın her türlü imkânını kullanarak hayata ve insanlara tatbik etmektir.
Misyonumuz
Müslüman bireylerin Kur’an ve Sünnet çerçevesinde bir hayat tanzim etmeleri, Müslüman olmayanların ise sahil-i selamete çıkmaları için manevi ihtiyaçları karşılayarak sonsuz kazancın (âhiretin) rotasını işaret etmektir. Bu minvalde her gönüllü bir takipçi, her takipçi bir gönüllü eşitliğinde Müslüman’ın Müslümana hizmet etmesine vesile olmak, “her koyun kendi bacağından asılır” anlayışını bertaraf etmek ve karşılıksız hizmet veren fertleri ihya etmektir.
+586000
Facebook
+100000
Youtube
+30000
Twitter
+1500000
SAİR HESAPLAR

Facebook Sayfalarımız

Sohbetlerini çevirdiğimiz âlimler ve yönettiğimiz Türkiye sayfaları